Geskiedenis Podcasts

Neutraliteitswet van 1937 - Geskiedenis

Neutraliteitswet van 1937 - Geskiedenis

AFDELING 1. (a) Elke keer as die President 1 agterkom dat daar 'n toestand is tussen, of tussen, twee of meer buitelandse state, sal die President die feit bekend maak, en. dit sal daarna onwettig wees om wapens, ammunisie of oorlogsimplemente uit te voer of te probeer uitvoer, of om dit uit te voer na enige strydlustige staat wat in so 'n proklamasie genoem word, of twee 'n neutrale staat vir oorlegging na , of vir die gebruik van, so 'n strydlustige staat.

(b) Die president sal van tyd tot tyd, by proklamasie, sodanige aanvang met die uitvoer van wapens, ammunisie of oorlogsimplemente na ander state uitbrei dat hulle by sodanige oorlog betrokke kan raak.

(c) wanneer die president agterkom dat daar 'n burgerlike twis in 'n vreemde staat is en dat sodanige burgerstryd van groot omvang is of onder sulke omstandighede plaasvind dat die uitvoer van wapens, ammunisie of oorlogsimplemente uit die Verenigde State van die vreemde staat sou die vrede van die Verenigde State bedreig of in gevaar stel, die president sal so 'n feit bekend maak, en dit
sal daarna onwettig wees om wapens, ammunisie of oorlogsimplemente uit enige plek in die Verenigde State na so 'n vreemde staat of na 'n neutrale staat uit te voer, of na 'n neutrale staat te vervoer of na die gebruik van, so 'n vreemde staat.

(d) Die president moet van tyd tot tyd by proklamasie beslis die wapens, ammunisie en werktuie van oorlogsuitvoer opsomming waarvan hierdie artikel verbied is. Die wapens, ammunisie en oorlogswerktuie wat aldus opgesom is, sal die bevat wat in die president se proklamasie, genommer 2163, van 10 April 1936, opgesom is, maar mag nie grondstowwe of ander artikels of materiaal bevat wat nie dieselfde algemene karakter het as die wat in genoemde proklamasie, onderteken in die Konvensie vir die Toesig oor die Internasionale Handel in Wapens en Ammunisie en in oorlogsimplemente
op 17 Junie 1925 in Genève.

(e) Wie, in stryd met enige van die bepalings van hierdie Wet, wapens, ammunisie of oorlogsimplemente uit die Verenigde State sal uitvoer, of probeer uitvoer, of dit laat uitvoer, uit die Verenigde State, of 'n boete van hoogstens 10 000 of gevangenisstraf van hoogstens vyf jaar, of albei ....

(f) In die geval van die verbeuring van wapens, ammunisie of oorlogswerktuie weens 'n oortreding van hierdie wet,. sodanige wapensammunisie of oorlogswerktuie word by die oorlogsekretaris afgelewer vir die gebruik of wegdoening daarvan wat deur die president van die Verenigde State goedgekeur is.

(g) wanneer die voorwaardes wat 'n proklamasie onder die gesag van hierdie artikel veroorsaak het, na die oordeel van die duik, ophou bestaan, herroep dit, en die bepalings van hierdie artikel sal dan ophou om met betrekking tot aan die staat of state genoem in so 'n afkondiging, behalwe met betrekking tot oortredings gepleeg of verbeurdverklaring, voor sodanige herroeping.

UITVOER VAN ANDER ARTIKELS EN MATERIAAL

Sek. 2. (a) Elke keer as die president 'n proklamasie onder die gesag van artikel 1 van hierdie wet uitgevaardig het, en hy sal daarna vind dat die plasing van beperkings op die versending van sekere artikels of materiaal bykomend tot wapens, ammunisie en werktuie van oorlog van die Verenigde State tot strydlustige state, of na 'n staat waarin burgerstryd bestaan, is nodig om die veiligheid te bevorder of die vrede van die Verenigde State te bewaar of om die lewens van die burgers van die Verenigde State te beskerm, sal hy dit verkondig, en dit sal daarna onwettig wees vir 'n Amerikaanse vaartuig om sulke artikels of materiaal na 'n strydlustige staat of na 'n staat waarin daar burgerlike twis is, te vervoer, genoem in die proklamasie wat ingevolge artikel 1 van hierdie wet uitgereik is, of na 'n neutrale staat vir die oorlegging na, of vir die gebruik van, so 'n strydlustige staat of 'n toestand waarin burgerlike twis bestaan. Die president het van tyd tot tyd deur proklamasie 'n opsomming gegee van die artikels en materiaal wat dit vir Amerikaanse vaartuie onwettig sal wees om dit te vervoer ....

(c) Die president sal van tyd tot tyd by proklamasie die beperkings wat onder die gesag van hierdie artikel opgelê word, van tyd tot tyd uitbrei na ander state namate hulle verklaar kan word om strydende state te word ingevolge proklamasies wat onder die gesag van artikel I van hierdie wet uitgereik word .

(d) Die President kan van tyd tot tyd alle proklamasies wat deur hom onder die gesag van hierdie artikel uitgereik is, van tyd tot tyd verander, wysig of herroep.

(e) Behalwe ten opsigte van misdrywe wat gepleeg is, of verbeurdverklaring voor 1 Mei 1939, is hierdie afdeling en alle proklamasies wat daarvolgens uitgereik is, nie van krag na 1 Mei 1939 nie.

FINANSIËLE TRANSAKSIES,

SEK. 3. (a) wanneer die president 'n proklamasie ingevolge artikel 1 van hierdie wet uitgevaardig het, is dit daarna onwettig vir enige persoon in die Verenigde State om effekte, sekuriteite of ander verpligtinge van die regering van 'n strydlustige staat of van 'n staat waarin burgerstryd bestaan, genoem in so 'n afkondiging, of van 'n politieke onderafdeling van so 'n staat, of van enige persoon wat namens of namens die regering van so 'n staat optree, of van enige faksie of beweerde regering in so 'n staat waarin burgerstryd bestaan, of van 'n persoon wat namens 'n faksie optree of 'n beweerde regering in 'n staat waarin burgerstryd bestaan, uitgereik na die datum van sodanige afkondiging, of om 'n lening te maak of enige krediet uitreik aan so 'n regering, politieke onderafdeling, faksie, beweerde regering of persoon, of om 'n bydrae vir so 'n regering te vra of te ontvang, politieke onderverdeling, faksie, beweer regering of persoon: Met dien verstande dat, indien die president bevind dat sodanige optrede die kommersiële of ander belange van die Verenigde State of sy burgers sal beskerm, hy na goeddunke en in so 'n mate en volgens die regulasies wat hy mag, behalwe uit die werking van hierdie afdeling, gewone kommersiële krediete en korttermynverpligtinge ten gunste van regstransaksies voorskryf en van 'n karakter wat gebruik word in normale kommersiële transaksies in vredestyd. Niks in hierdie subartikel mag uitgelê word om die werwing of insameling van fondse wat vir mediese hulp en hulp gebruik kan word, of vir voedsel en klere om menslike lyding te verlig, te verbied wanneer sodanige werwing of insameling van geld gemaak word namens en vir gebruik deur enige persoon of organisasie wat nie vir of namens so 'n regering, politieke onderafdeling, faksie of beweerde regering optree nie, maar al hierdie versoeke en insamelings van fondse is onderhewig aan die goedkeuring van die president en geskied onder hierdie reëls en regulasies soos hy voorskryf ....

(c) Elkeen wat die bepalings van hierdie artikel of van enige regulasies hierna uitgevaardig skend, sal by skuldigbevinding daarvan 'n boete van hoogstens $ 50 000 of 'n gevangenisstraf van hoogstens vyf jaar, of albei, beboet word. Indien die oortreding deur 'n korporasie, organisasie of vereniging plaasvind, kan elke beampte of agent daarvan wat aan die oortreding deelneem, die boete hiervan voorgeskryf word. .

UITSONDERINGS— AMERIKAANSE REPUBLIEKE

SEK. 4. Hierdie wet is nie van toepassing op 'n Amerikaanse republiek of republieke wat oorlog voer teen 'n nie-Amerikaanse staat of state nie, mits die Amerikaanse republiek nie saamwerk met 'n nie-Amerikaanse staat of state in so 'n oorlog nie.

NASIONALE BESTUURSRAAD

SEK. 5. (a) Hiermee word 'n nasionale raad vir beheer oor ammunisie (hierna die 'breë') ingestel, die bepalings van hierdie wet ingestel. Die raad bestaan ​​uit die minister van buitelandse sake, wat voorsitter en uitvoerende beampte van die raad is, die sekretaris van die tesourie, die minister van oorlog, die sekretaris van die vloot en die sekretaris van handel. Tensy anders bepaal in hierdie Wet, of deur ander wetgewing, berus die administrasie van hierdie Wet by die Staatsdepartement. Die Staatssekretaris 4 maak sodanige reëls en regulasies bekend met betrekking tot die toepassing van hierdie artikel wat hy nodig ag om die bepalings daarvan uit te voer. Die raad word deur die voorsitter belê en hou minstens een vergadering per jaar.

(b) Elke persoon wat hom besig hou met die vervaardiging, uitvoer of invoer van die wapens, ammunisie of oorlogsmiddele waarna in hierdie wet verwys word, hetsy as uitvoerder, invoerder, vervaardiger of handelaar, moet by die Staatssekretaris sy naam, of besigheidsnaam, die belangrikste besigheidsplek en besigheidsplekke in die Verenigde State, en 'n lys van die wapens, ammunisie en oorlogswerktuie wat hy vervaardig, invoer of uitvoer.

(c) Elke persoon wat in hierdie afdeling moet registreer, moet die staatsekretaris in kennis stel van enige verandering in die wapens, ammunisie of oorlogswerktuie wat hy uitvoer, invoer of vervaardig; . .

(d) Dit is onwettig vir enige persoon om die wapens, ammunisie of oorlogswerktuie waarna in hierdie wet verwys word, uit die Verenigde State na enige ander staat uit te voer of te probeer uitvoer, of om dit in te voer, of te probeer om die wapens, ammunisie of oorlogswerktuie waarna in hierdie wet verwys word, uit enige ander staat na die Verenigde State in te voer, sonder om eers 'n lisensie daarvoor te verkry ....

(k) Die President is hiermee gemagtig om op aanbeveling van die Raad van tyd tot tyd 'n lys artikels bekend te maak wat vir die doeleindes van hierdie afdeling beskou word as wapens, ammunisie en oorlogsmagte.

AMERIKAANSE SKEPPE VERBOD VANAF DIE WAARSKAP NA BELLIGERENTE STATE

Sek. 6. (a) Elke keer as die president 'n proklamasie ingevolge artikel 1 van hierdie wet uitgevaardig het, is dit daarna onwettig totdat die afkondiging herroep word. vir 'n Amerikaanse vaartuig om wapens, ammunisie of oorlogswerktuie na enige strydlustige staat of na 'n staat waarin daar burgerlike twis bestaan, te vervoer, of na 'n neutrale staat vir oorskakeling na of vir die gebruik van so 'n strydlustige staat of my toestand waarin burgerstryd bestaan.

(b) Wie, in stryd met die bepalings van hierdie afdeling, 'n Amerikaanse vaartuig wat so 'n vrag uit die hawe of uit die jurisdiksie van die Verenigde Nasies vervoer, 'n ander vaartuig wat uit die hawe of uit die jurisdiksie van die Verenigde Nasies vervoer, sal vat, of dit sal toestaan, huur of werf, State word 'n boete van nie meer as $ 10 000 nie, of 'n gevangenisstraf van nie meer as vyf jaar of albei opgelê; en daarby word die vaartuig en haar gereedskap, klere, meubels en toerusting, asook die wapens, ammunisie en oorlogswerktuie aan boord, aan die Verenigde State verbeur.

GEBRUIK VAN AMERIKAANSE HAVE AS VOORSIENINGSBasis

SEK. 7 (a) Elke keer as die president, of enige persoon wat deur hom gemagtig is, tydens 'n oorlog waarin die Verenigde State neutraal is, die rede het om te glo dat 'n vaartuig, in die buiteland of in die buiteland, al dan nie klaring vereis, vervoer uit 'n Amerikaanse hawe, brandstof, mans, wapens, ammunisie, oorlogsvoorwerpe of ander voorrade na enige oorlogskip, tender of voorraadskip van 'n strydlustige staat, maar die getuienis word nie voldoende geag om die verbod te regverdig nie die vertrek van die vaartuig soos bepaal in artikel 1, titel V, hoofstuk 30, van die Wet wat op 15 Junie 1917 goedgekeur is, en indien die president na die oordeel van die president sou optree om vrede tussen die Verenigde State en buitelandse state te handhaaf , of om die kommersiële belange van die Verenigde State en sy burgers te beskerm, of om die veiligheid of neutraliteit van die Verenigde State te bevorder, het die mag en dit is sy plig om die eienaar, meester of persoon in beheer daarvan te eis , voordat u vertrek uit 'n hawens van die Verenigde State, met voldoende waarborge aan die Verenigde State 'n verband aan die Verenigde State te gee, op voorwaarde dat die vaartuig die mans, geen deel van die vrag, aan enige oorlogskip, tender of voorraadskip sal aflewer nie van 'n strydlustige staat.

(b) As die president, of enige persoon wat daartoe deur hom gemagtig is, bevind dat 'n vaartuig, binnelands of buitelandse, in 'n hawe van die Verenigde. haat, het voorheen tydens 'n oorlog uit 'n hawe van die Verenigde State afgestaan ​​en sy vrag of enige deel daarvan aan 'n oorlogskip, tender of toevoerskip van 'n strydlustige staat afgelewer, mag hy die vertrek van die vaartuig gedurende die duur van die oorlog.

VEILIGHEIDS- EN GEWAPENDE HANDELSKOEPPE

SEK. 8. Wanneer die president tydens enige oorlog waarin die Verenigde State neutraal is, bevind dat spesiale beperkings op die gebruik van die hawens en territoriale waters van die Verenigde State deur duikbote of gewapende handelskepe van 'n vreemde staat dien om vrede tussen die Verenigde State en buitelandse state te handhaaf, of om die kommersiële belange van die Verenigde State en sy burgers te beskerm, of om die veiligheid van die Verenigde State te bevorder, en daarom 'n afkondiging te doen, is dit daarna onwettig vir sodanige duikboot of gewapende handelsvaartuig om 'n hawe of die territoriale waters van die Verenigde State binne te gaan of daaruit te vertrek, behalwe onder die voorwaardes en onderhewig aan die beperkings wat die president mag voorskryf. Elke keer as die voorwaardes wat veroorsaak het dat hy sy proklamasie afgelei het, na sy oordeel ophou bestaan, moet hy sy proklamasie herroep en sal die bepalings van hierdie artikel nie meer geld nie.

REIS OP SKEPPE VAN BELLIGERENTE STATE

SEK. 9. Elke keer as die president 'n proklamasie uitgevaardig het onder die gesag van artikel 1 van hierdie wet, is dit daarna onwettig vir 'n burger van die Verenigde State om op 'n vaartuig van die staat of state genoem in hierdie proklamasie te reis, behalwe in ooreenstemming met die reëls en regulasies wat die president voorskryf:. .

WAPEN VAN AMERIKAANSE HANDELSVOERE VERBOD

SEK. 10. Elke keer wanneer die president 'n proklamasie onder die gesag van artikel I uitgevaardig het, is dit daarna onwettig totdat die aankondiging herroep word, vir 'n Amerikaanse vaartuig wat handel dryf met 'n strydlustige staat, of 'n staat waarin burgeroorlog bestaan, naamlik om in so 'n afkondiging gewapend te wees of wapens, wapens, ammunisie of oorlogswerktuie te dra, behalwe handwapens en ammunisie waarvan die president dit nodig ag en in die openbaar aanwys vir die behoud van dissipline aan boord van sulke vaartuie.

REGULASIES

SEK. 11. Die president kan van tyd tot tyd sodanige reëls en regulasies bekend maak, wat nie strydig is met die wet nie, soos nodig en gepas is om enige van die bepalings van hierdie wet uit te voer; en hy mag enige bevoegdheid of gesag uitoefen deur hierdie Wet deur middel van sodanige beampte of beamptes, of agentskap of agentskappe, soos hy bepaal. .


Neutraliteitswette

Vier neutraliteitswette is tydens die eerste en tweede administrasie van Franklin D. Roosevelt aangeneem. Hulle is gegrond op die oortuiging, wat destyds wydverspreid in Amerika was, dat die Verenigde State in die Eerste Wêreldoorlog ingetrek is om die verhoudings en lenings van vervaardigers en bankiers te beskerm, en dat Amerika dit kan vermy wat algemeen beskou word as 'n ander onvermydelike Europese konflik. Die eerste neutraliteitswet is in Augustus 1935 deur die Kongres uitgevaardig en het 'n verbod opgelê op die versending van wapens en oorlogsmateriaal na strydende lande en ontmoedig die reis van Amerikaanse burgers op die skepe van strydlustiges deur te spesifiseer dat hulle dit op eie risiko doen. Dit is in Oktober deur Roosevelt opgeroep toe Italië Ethiopië binnegeval het. Die wetsontwerp was 'n doelbewuste stopgaping met 'n ses maande sonsondergangbepaling. In afwagting op die einde van die eerste neutraliteitshandeling, is argumente aangevoer om dit verder te versterk. Senator Bennett Champ Clark, seun van die prominente Demokratiese leier Champ Clark, het Missouri destyds in die Senaat verteenwoordig en in die Nye -komitee gedien, amptelik die Munitions Investigation Committee. Clark skryf in Desember 1935 in Harper`s Magazine en dring aan op twee bykomende bepalings. Die eerste was om te erken dat alle materiaal wat na 'n oorlogvoerder gestuur word in 'n moderne oorlog oorlogsmateriaal is, en die tweede was om die Verenigde State heeltemal te distansieer van die private belange van sy burgers in 'n oorlogsgebied. Met betrekking tot laasgenoemde stel hy dit kortliks:


1 Oorsprong van kontant-en-dra

Die Neutraliteitswet van 1937 laat strydende en oorlogsgevoelige lande toe om goedere uit die Verenigde State te koop, behalwe oorlogsmateriaal soos wapens. Veg lande kan egter belangrike hulpbronne in die oorlog, soos olie, uit die Verenigde State koop. Daar was 'n bepaling in die wet wat lui dat die goedere op nie-Amerikaanse skepe vervoer of vervoer moet word. 'N Ander bepaling vereis dat die vegmagte kontant vir die goedere moet betaal. Dit word die "kontant-en-dra" -beginsel genoem.


50b. Reaksies op 'n moeilike wêreld


Vrywilligers van regoor die wêreld het in die dertigerjare na Spanje saamgekom om te help om 'n fascistiese opstand onder leiding van Francisco Franco af te weer. Hierdie plakkaat, gedruk in Spaans, Frans en Engels, is 'n pleidooi vir internasionale ondersteuning.

Die dag nadat Franklin Roosevelt die eed afgelê het, het die Nazi -Reichstag Adolf Hitler absolute beheer oor Duitsland gegee. Hitler het hom beywer vir die uitlating van antisemitiese retoriek en beloof om 'n sterk Duitsland te herbou.

Gedurende die week voor die inhuldiging van FDR het Japan hom aan die Volkebond onttrek vir die veroordeling van Japanse aggressies in China. Fascisme en militarisme het oor Europa en Oos -Asië versprei. Intussen was Amerikaners nie gereed vir die komende oorlog nie, maar was vasbeslote om dit ten alle koste te vermy.

Die eerste daad van Europese aggressie is nie deur Nazi -Duitsland gepleeg nie. Die fascistiese diktator Benito Mussolini het die Italiaanse weermag beveel om Ethiopië binne te val in 1935. Die Volkebond weier om op te tree, ondanks die desperate pleidooie van die leier van Ethiopië, Haile Selassie.

Die volgende jaar vorm Hitler en Mussolini die Rome-Berlyn-as, 'n alliansie wat so genoem is omdat sy leiers geglo het dat die lyn wat die twee hoofstede verbind het, die as sou wees waarom die hele wêreld sou draai. Later in 1936 marsjeer Hitler troepe na die Rynland van Duitsland, wat die Verdrag van Versailles, wat ná die Eerste Wêreldoorlog onderteken is, direk oortree. 'N Paar maande later het die fascistiese generaal Francisco Franco 'n poging geloods om die gevestigde Loyalistiese regering van Spanje omver te werp. Franco het ruim steun van Hitler en Mussolini ontvang.


Pablo Picasso het hierdie muurskildery vir vertoning in die Spaanse paviljoen op die Wêreldtentoonstelling van 1937 geskep. Dit het die titel "Guernica" en beskryf die slag van meer as 1600 Spaanse burgerlikes deur fascistiese magte.

Terwyl fascistiese aanvallers oorwinnings in Europa behaal het, het Amerika, Brittanje en Frankryk langs die kantlyn gesit. Die begeerte om te verhoed dat die foute van die Eerste Wêreldoorlog herhaal word, was so sterk dat geen regering bereid was om die diktators te konfronteer nie. Ekonomiese sanksies was ongewild tydens die hoogtepunt van die Groot Depressie. Die lojaliste in Spanje het reeds hulp van die Sowjetunie ontvang, daarom was die openbare mening daarteen om Moskou by te staan ​​in sy 'private' oorlog teen fascisme. Namate die spook van diktatuur oor Europa versprei het, het die Weste beswaar aangeteken met ligte teregwysings en ekonomiese boetes sonder tande.

Die Amerikaanse kongres en president Roosevelt het drie belangrike wette goedgekeur en mdash, almal genoem neutraliteitswette en mdash, wat daarop gemik was om die foute wat tot die Amerikaanse toetrede tot die Eerste Wêreldoorlog gelei het, om te keer.

Die Neutraliteitswet van 1935 verbied die versending van wapens aan lande in oorlog, insluitend die slagoffers van aggressie. Dit verminder die moontlikheid van maritieme aanvalle op Amerikaanse vaartuie. 'N Senaatskomitee onder leiding van Gerald Nye het uitgebreide navorsing oor Amerikaanse aktiwiteite gedoen voor die Eerste Wêreldoorlog tot die gevolgtrekking gekom dat handel en internasionale finansies die hoofoorsaak van Amerikaanse toetrede was.


Die Neutraliteitswet van 1936 was daarop gemik om Amerikaanse burgers buite gevaar te hou deur hulle te verbied om op die skepe van strydende nasies te reis. Meer as 100 Amerikaners is dood toe 'n Duitse duikboot die Lusitania in 1915.

Die Neutraliteitswet van 1936 het die wet van die vorige jaar hernu met die bykomende beperkings en daar kon geen lenings aan strydlustige lande gemaak word nie. Geen Amerikaners is ook toegelaat om met oorlog op die skepe van nasies te reis nie. Daar sou nie meer Lusitania -voorvalle wees nie.

'N Neutraliteitswet van 1937 beperk die handel van selfs nie-ammunisie tot strydlustige nasies tot 'n "kontant-en-dra-basis". Dit het beteken dat die betrokke land sy skepe sou moes gebruik om goedere te vervoer om Amerikaanse verstrengelinge op die oop see te vermy. Isolationiste in die kongres was redelik vol vertroue dat hierdie maatreëls die Verenigde State uit 'n ander oorlog sou hou.

Maar met die verloop van die dekade, het president Roosevelt toenemend skepties geraak.


1937-1939 Neutraliteitswette

Die Neutraliteitswet van 1936 het 'n algemene verbod op die handel in wapens en oorlogsmateriaal met alle partye in 'n oorlog opgelê en alle lenings of krediete aan strydlustiges verbied. Hierdie wet het egter nie 'burgeroorloë' of materiaal soos vragmotors en olie gedek nie. Tydens die Spaanse Burgeroorlog het sommige Amerikaanse ondernemings soos Texaco, Standard Oil, Ford Motor Company en General Motors sulke items op krediet aan General Francisco Franco verkoop.

Die Neutraliteitswet van 1937, wat in Mei aangeneem is, bevat die bepalings van die vroeëre wette, hierdie keer sonder vervaldatum, en het dit uitgebrei tot burgeroorloë. Verder is Amerikaanse skepe verbied om passasiers of voorwerpe na strydlustiges te vervoer, en Amerikaanse burgers is verbied om op skepe van strydlustige nasies te reis.

Gerald Nye was 'n voorstander van die Volksfront -regering en was sterk gekant teen die steun wat Franco se magte tydens die konflik gegee het. In Mei 1938 het hy 'n resolusie van die Senaat ingedien wat die opheffing van die embargo op die versending van wapens aan die Spaanse regering voorstel. President Franklin D. Roosevelt het dit duidelik gemaak dat hy teen hierdie resolusie gekant is en dat dit in die komitee vir buitelandse betrekkinge met sewentien stemme teen een verslaan is.

Nadat Adolf Hitler die inval in Tsjeggo -Slowakye beveel het, het president Roosevelt die kongres beywer om die neutraliteitswet van 1937 te laat wysig. Sy sienings is verwerp, maar na die inval in Pole, wat gelei het tot die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog, het Roosevelt aangevoer dat die neutraliteitswet passiewe hulp aan 'n aggressor kan verleen.

Die Neutraliteitswet van 1939 is op 4 November aangeneem. Dit het wapenhandel met strydlustige lande moontlik gemaak op 'n kontant-en-dra-basis, en sodoende die wapenembargo in werklikheid beëindig. Die volgende jaar het William Stephenson, die hoof van British Security Coordination (BSC), toegegee dat: "Die verkryging van sekere voorrade vir Brittanje was hoog op my prioriteitslys en dit was die brandende dringendheid van hierdie vereiste wat my instinktief kon konsentreer op die enkele persoon wat my kan help. Ek het na Bill Donovan gewend. & Quot William Donovan het vergaderings gereël met Henry Stimson (minister van oorlog), Cordell Hull (minister van buitelandse sake) en Frank Knox (sekretaris van die vloot). Die hoofonderwerp was die gebrek aan Brittanje aan vernietigers en die moontlikheid om 'n formule te vind vir die oordrag van vyftig en kwotoverouderde vernietigers na die Royal Navy sonder 'n wettige oortreding van die Amerikaanse neutraliteitswetgewing.

Op 22 Augustus 1940 meld William Stephenson aan Londen dat daar ooreengekom is op die vernietigerooreenkoms. Die ooreenkoms vir die oordrag van 50 verouderde Amerikaanse vernietigers, in ruil vir die regte op lug- en vlootbasis in Bermuda, Newfoundland, die Karibiese Eilande en Brits Guyana, is op 3 September 1940 aangekondig. Die basisse is vir 99 jaar verhuur en die vernietigers was van groot waarde waarde as vervoerbegeleide. Lord Louis Mountbatten, die Britse hoof van gekombineerde operasies, het gesê: 'Ons is meegedeel dat die man wat hoofsaaklik verantwoordelik was vir die lening van die 50 Amerikaanse vernietigers op 'n kritieke tydstip, Bill Stephenson was dat hy daarin geslaag het om die president te oortuig dat hierdie was in die uiteindelike belang van Amerika self en verskeie ander lenings van hierdie aard is gereël. Hierdie vernietigers was vir ons baie belangrik. Alhoewel dit net ou verwoesters was, was die belangrikste ding om gevegskepe te hê wat eintlik teen U-bote kan waak en kan aanval. & quot

Winston Churchill het 'n sterk persoonlike verhouding met Franklin D. Roosevelt ontwikkel en hy het hom om hulp gevra om Nazi -Duitsland te verslaan. Op 17 Desember, 1940, het Roosevelt 'n toespraak aan die Amerikaanse publiek gelewer: "In die huidige wêreldsituasie is daar absoluut geen twyfel in die gedagtes van 'n baie oorweldigende aantal Amerikaners dat die beste onmiddellike verdediging van die Verenigde State die sukses van Groot -Brittanje om homself te verdedig en dat dit, afgesien van ons historiese en huidige belangstelling in die voortbestaan ​​van demokrasie in die hele wêreld, ewe belangrik is, vanuit 'n selfsugtige oogpunt van Amerikaanse verdediging, dat ons alles moet doen om die Britse Ryk te help om homself te verdedig. Met ander woorde, as u sekere ammunisie leen en die ammunisie terugkry aan die einde van die oorlog, as dit ongeskonde is - nie seergekry het nie - is dit goed as u beskadig is of agteruitgegaan het of heeltemal verlore gegaan het, dit lyk my jy kom redelik goed uit as jy dit laat vervang deur die man aan wie jy dit geleen het. & quot

Op 11 Maart 1941 het die Kongres die Wet op Verhuring aanvaar. Die wetgewing het president Franklin D. Roosevelt die magte gegee om toerusting aan enige land te verkoop, oor te dra, te ruil, te leen om hom te help om hom teen die as -magte te verdedig. Dit het effektief 'n einde gemaak aan die neutraliteitswette. 'N Bedrag van $ 50 miljard is deur die kongres bewillig vir Lend-Lease. Die geld het na 38 verskillende lande gegaan, met Brittanje wat meer as $ 31 miljard ontvang het.


Neutraliteitswette

Definisie en opsomming van die neutraliteitswette
Opsomming en definisie: Die Neutraliteitswette van die middel-dertigerjare was 'n reeks wette wat aangeneem is in reaksie op die groeiende onrus in Europa en Asië. Die neutraliteitswette is ontwerp om te verhoed dat die Verenigde State van Amerika in 'n moontlike buitelandse oorlog verstrengel is. Die vraag na hierdie tipe wetgewing het ontstaan ​​uit die steun van die Amerikaner van die beleid van isolationisme en die oortuiging, aangevuur deur die verslag van die Nye -komitee, dat die Amerikaanse toetrede tot die Eerste Wêreldoorlog 'n fout was. Die reeks neutraliteitswette het embargo’s opgelê op die handel in wapens en oorlogsmateriaal aan lande wat oorlog voer.

Amerikaanse skepe en burgers is toe belet om op oorlogskepe te reis of oorlogsgebiede binne te gaan. Die Neutraliteitswet van 1939 is hersien ten gunste van die verskaffing van strydende nasies (Groot-Brittanje en Frankryk) oor die & quotcash-and-carry & quot -beginsel, wat die wapenembargo beëindig. Die bepalings ingevolge die neutraliteitswette is in November 1941 deur wysiging opgehef nadat die Wet op Verhuring deur die Kongres goedgekeur is.

Neutraliteitswette
Franklin D Roosevelt was die 32ste Amerikaanse president wat van 4 Maart 1933 tot 12 April 1945 in die amp gedien het. Een van die belangrike gebeurtenisse tydens sy presidentskap was die verloop van die Neutraliteitswette in reaksie op die groeiende onrus in Europa en Asië.

Neutraliteitswette: agtergrondgeskiedenis - die nadraai van die Eerste Wêreldoorlog
Die Amerikaanse volk kyk verskrik na die opkoms van die diktators en die opkoms van fascisme en nazisme in Europa en begin wonder of die dood en opofferinge van die Eerste Wêreldoorlog die moeite werd was. Amerikaners het ernstige twyfel uitgespreek oor die redes waarom hulle in die eerste plek by die Eerste Wêreldoorlog betrokke geraak het en baie het geglo dat die geld wat deur wapenvervaardigers gemaak word, 'n groot rol gespeel het in die Amerikaanse betrokkenheid by die Groot Oorlog.

Neutraliteitswette: agtergrondgeskiedenis - die ondersoek van die Nye -komitee
In 1934 is die Nye -komitee, oftewel die spesiale komitee vir ondersoek na die ammunisiebedryf, gestig om die finansiële belange van die Amerikaanse betrokkenheid by die Eerste Wêreldoorlog te ondersoek. P. Nye wat van September 1934 tot Februarie 1936 verhore en ondersoeke uitgevoer het. Die ondersoeke van die Nye -komitee het die agtergrond behandel wat gelei het tot die toetrede van die VSA tot die Eerste Wêreldoorlog, die ammunisiebedryf, die bodproses oor regeringskontrakte in die skeepsboubedryf en oorlogswins. Die verslag van die Nye -komitee beskryf die groot winste wat wapenfabrieke tydens die Eerste Wêreldoorlog gemaak het en die oormatige invloed wat die vervaardigers van ammunisie op die Amerikaanse buitelandse beleid gehad het voor en tydens die Eerste Wêreldoorlog.

Neutraliteitswette: Amerikaanse isolasie en neutraliteit
Die verslag van die Nye -komitee het daartoe gelei dat meer Amerikaners die beleid van Amerikaanse isolasie en neutraliteit ondersteun het. Die situasie in Europa gedurende die dertigerjare, met die aggressiewe en ekspansionistiese beleid van Duitsland en Italië, het die moontlikheid van 'n ander internasionale oorlog waarskynlik gemaak. In Augustus 1935 val Italië Ethiopië (Abessinië) binne. Die kongres het dus die eerste neutraliteitswet in 1935 goedgekeur, wat dit onwettig gemaak het om wapens aan oorlogslande te verkoop. Die Neutraliteitswet in 1935 was gebaseer op die oortuiging dat die verkoop van wapens en ammunisie gehelp het om die VSA in die Eerste Wêreldoorlog te bring.

FDR en die Neutraliteitswette
President Roosevelt was bang dat neutraliteitswette die regering se vermoë om vriendelike nasies te help en te ondersteun, sou beperk. FDR verkies die beleid van internasionalisme in die oortuiging dat internasionale handel welvaart verhoog en oorlog tussen nasies help voorkom. Die president wou egter nie die openbare mening kwaad maak nie en het nie 'n presidensiële veto uitgeoefen nie. Die eerste neutraliteitswet van 1935 is dus aangeneem, maar bykomende neutraliteitswette is uitgevaardig in reaksie op meer skokkende gebeure wat in Europa afspeel. FDR het later 'n leemte in die Neutraliteitswette gebruik om die Destroyers-for-Bases-ooreenkoms met Groot-Brittanje op te stel.

Neutraliteitswette Feite vir kinders
Die volgende feiteblad bevat interessante feite en inligting oor neutraliteitswette vir kinders.

Feite oor die neutraliteitswette vir kinders

Neutraliteitswette Feit 1: Die eerste van die neutraliteitswette is in Augustus 1935 aangevoer as gevolg van die inval van Italië in Ethiopië (Abessinië).

Neutraliteitswette Feit 2: Die 1935 -neutraliteitswet verbied Amerikaners om wapens aan enige land in oorlog te verkoop deur die uitvoer van wapens, ammunisie en oorlogswerktuie uit die Verenigde State aan vreemde lande te verbied.

Neutraliteitswette Feit 3: Die wet op neutraliteit van 1935 vereis ook dat wapenvervaardigers in die Verenigde State aansoek moet doen om 'n uitvoerlisensie

Neutraliteitshandelinge Feit 4: Op 29 Februarie 1936 hersien die kongres die wet wat Amerikaners verbied om lenings aan strydlustige nasies te verstrek, aangesien Europese lande verklaar dat hulle nie meer die oorlogskuld sal betaal wat nog uit die Eerste Wêreldoorlog uitstaande was nie.

Neutraliteitswette Feit 5: Die Neutraliteitswet van 1937 is aangeneem as gevolg van die Spaanse Burgeroorlog en het verseker dat burgeroorloë ook onder die bepalings van die wet val. No mention of civil conflicts had been made in the previous act and a number of American companies such as Standard Oil, Texaco, General Motors and Ford had used the loophole to sell various items to Franco on credit. The law made it illegal for US citizens to sell arms to belligerents in Civil Wars.

Neutrality Acts Fact 6: The 1937 law prevented American merchant ships from transporting arms to belligerents, even if those arms were produced outside of the United States and forbade travel by U.S. citizens on ships of belligerents. The 1937 Act also gave the President the authority to bar all belligerent ships from U.S. waters

Neutrality Acts Fact 7: The Neutrality Act of 1937 included a "cash and carry" provision. The sale of arms was still banned to all nations at war but it also required that countries at war, who wanted to purchase non-military supplies from the US, could only buy on a "cash and carry" basis. If a country at war wanted to buy non-military items from the US, it had to pay cash and send its own ships to pick up the goods.

Neutrality Acts Fact 8: The "cash and carry" provision of May 1937 was seen as a means to aid Great Britain and France in the event of a war with Germany and Italy. Due to the geographic location of Britain and France and their considerable naval powers these were the only two nations that controlled the seas and would therefore by able to take advantage of the "cash and carry" transactions.

Neutrality Acts Fact 9: Japan invaded China in July of 1937 starting the Sino-Japanese War. The United States and Britain supported China against the action of the Japanese. Although the US remained neutral, British ships were able to transport American arms to China.

Neutrality Acts Fact 10: In March 1939, after Germany marched into Czechoslovakia, Roosevelt tried to eliminate neutrality legislation. In response to Germany's invasion of Poland on September 1, 1939 Britain and France declared war on Germany on September 3, 1939.

Neutrality Acts Fact 11: The Neutrality Act of 1939 was passed in order to help Britain and France against Germany and Hitler. The 1939 law eliminated the ban on arms sales to nations at war but the "cash-and-carry" principle was left in place, making Britain and France the beneficiaries of the law.

Neutrality Acts Fact 12: The 1939 law also excluded U.S. vessels from combat zones, and U.S. citizens were forbidden from sailing on belligerent vessels.

Neutrality Acts Fact 13: In the spring of 1940 President Roosevelt used a loophole in the Neutrality Acts to set up the 'Destroyers for Bases' agreement in which the US sent 50 old American destroyers to Great Britain in exchange for the right to build American bases on British controlled islands in Bermuda, the Caribbean and Newfoundland. As the 'Destroyers for Bases' deal did not involve the actual sale of the destroyers the Neutrality Acts did not apply.

Neutrality Acts Fact 14: The provisions made under the Neutrality Acts were lifted by amendment in November 1941, after the Lend-Lease Act was passed by Congress enabled the US to lend, sell or give war supplies to allied nations. Refer to US Mobilization for WW2

Facts about the Neutrality Acts for kids

Neutrality Acts for kids - President Franklin Roosevelt Video
The article on the Neutrality Acts provides detailed facts and a summary of one of the important events during his presidential term in office. The following Franklin Roosevelt video will give you additional important facts and dates about the political events experienced by the 32nd American President whose presidency spanned from March 4, 1933 to April 12, 1945.

Neutrality Acts - US History - Facts - Major Event - Neutrality Acts - Definition - American - Neutrality Acts - US - USA - Neutrality Acts - America - Dates - United States - Kids - Children - Schools - Homework - Neutrality Acts - Important - Facts - Issues - Key - Main - Major - Events - History - Interesting - Neutrality Acts - Neutrality Acts - Info - Information - American History - Facts on the Neutrality Acts - Historical - Major Events - Neutrality Acts


The U.S. Neutrality Acts

In the 1930s, the United States Government enacted a series of laws designed to prevent the United States from being embroiled in a foreign war by clearly stating the terms of U.S. neutrality. Although many Americans had rallied to join President Woodrow Wilson&rsquos crusade to make the world &ldquosafe for democracy&rdquo in 1917, by the 1930s critics argued that U.S. involvement in the First World War had been driven by bankers and munitions traders with business interests in Europe. These findings fueled a growing &ldquoisolationist&rdquo movement that argued the United States should steer clear of future wars and remain neutral by avoiding financial deals with countries at war.

First Neutrality Act

By the mid-1930s, events in Europe and Asia indicated that a new world war might soon erupt and the U.S. Congress took action to enforce U.S. neutrality. On August 31, 1935, Congress passed the first Neutrality Act prohibiting the export of &ldquoarms, ammunition, and implements of war&rdquo from the United States to foreign nations at war and requiring arms manufacturers in the United States to apply for an export license. American citizens traveling in war zones were also advised that they did so at their own risk. President Franklin D. Roosevelt originally opposed the legislation, but relented in the face of strong Congressional and public opinion. On February 29, 1936, Congress renewed the Act until May of 1937 and prohibited Americans from extending any loans to belligerent nations.

Neutrality Act of 1937

The outbreak of the Spanish Civil War in 1936 and the rising tide of fascism in Europe increased support for extending and expanding the Neutrality Act of 1937. Under this law, U.S.citizens were forbidden from traveling on belligerent ships, and American merchant ships were prevented from transporting arms to belligerents even if those arms were produced outside of the United States. The Act gave the President the authority to bar all belligerent ships from U.S. waters, and to extend the export embargo to any additional &ldquoarticles or materials.&rdquo Finally, civil wars would also fall under the terms of the Act.

The Neutrality Act of 1937 did contain one important concession to Roosevelt: belligerent nations were allowed, at the discretion of the President, to acquire any items except arms from the United States, so long as they immediately paid for such items and carried them on non-American ships&mdashthe so-called &ldquocash-and-carry&rdquo provision. Since vital raw materials such as oil were not considered &ldquoimplements of war,&rdquo the &ldquocash-and-carry&rdquo clause would be quite valuable to whatever nation could make use of it. Roosevelt had engineered its inclusion as a deliberate way to assist Great Britain and France in any war against the Axis Powers, since he realized that they were the only countries that had both the hard currency and ships to make use of &ldquocash-and-carry.&rdquo Unlike the rest of the Act, which was permanent, this provision was set to expire after two years.

Neutrality Act of 1939

Following Germany&rsquos occupation of Czechoslovakia in March of 1939, Roosevelt suffered a humiliating defeat when Congress rebuffed his attempt to renew &ldquocash-and-carry&rdquo and expand it to include arms sales. President Roosevelt persisted and as war spread in Europe, his chances of expanding &ldquocash-and-carry&rdquo increased. After a fierce debate in Congress, in November of 1939, a final Neutrality Act passed. This Act lifted the arms embargo and put all trade with belligerent nations under the terms of &ldquocash-and-carry.&rdquo The ban on loans remained in effect, and American ships were barred from transporting goods to belligerent ports.

In October of 1941, after the United States had committed itself to aiding the Allies through Lend-Lease, Roosevelt gradually sought to repeal certain portions of the Act. On October 17, 1941, the House of Representatives revoked section VI, which forbade the arming of U.S. merchant ships, by a wide margin. Following a series of deadly U-boat attacks against U.S. Navy and merchant ships, the Senate passed another bill in November that also repealed legislation banning American ships from entering belligerent ports or &ldquocombat zones.&rdquo

Overall, the Neutrality Acts represented a compromise whereby the United States Government accommodated the isolationist sentiment of the American public, but still retained some ability to interact with the world. In the end, the terms of the Neutrality Acts became irrelevant once the United States joined the Allies in the fight against Nazi Germany and Japan in December 1941.

Bron: Kantoor van die historikus, Foreign Service Institute, Amerikaanse ministerie van buitelandse sake.

Download our mobile app for on-the-go access to the Jewish Virtual Library


What were the Neutrality Acts and why did the Roosevelt Administration favor them?

In the 1930s, the United States Government enacted a series of laws called the Neutrality Acts that were designed to prevent the United States from becoming embroiled in a foreign war. The acts sought to aid the Allies but they also sought to keep the United States out of World War Two by clearly stating the terms of U.S. neutrality.

Although many Americans had rallied to join President Woodrow Wilson’s crusade to make the world “safe for democracy” in 1917, by the 1930s critics argued that U.S. involvement in the First World War had been driven by bankers and munitions traders with business interests in Europe. These findings fueled a growing “isolationist” movement that argued the United States should steer clear of future wars and remain neutral by avoiding financial deals with countries at war. The Roosevelt administration unsuccessfully tried to walk a fine line between aiding US allies and alienating Germany and Japan.

What did the Neutrality Act of 1935 do?

By the mid-1930s, events in Europe and Asia indicated that a new world war might soon erupt and the U.S. Congress took action to enforce U.S. neutrality. On August 31, 1935, Congress passed the first Neutrality Act prohibiting the export of “arms, ammunition, and implements of war” from the United States to foreign nations at war and requiring arms manufacturers in the United States to apply for an export license. American citizens traveling in war zones were also advised that they did so at their own risk. President Franklin D. Roosevelt originally opposed the legislation but relented in the face of strong Congressional and public opinion. On February 29, 1936, Congress renewed the Act until May of 1937 and prohibited Americans from extending any loans to belligerent nations.

Neutrality Act of 1937 permitted the Allies to buy everything but arms from the United States

The outbreak of the Spanish Civil War in 1936 and the rising tide of fascism in Europe increased support for extending and expanding the Neutrality Act of 1937. Under this law, U.S.citizens were forbidden from traveling on belligerent ships, and American merchant ships were prevented from transporting arms to belligerents even if those arms were produced outside of the United States. The Act gave the President the authority to bar all belligerent ships from U.S. waters, and to extend the export embargo to any additional “articles or materials.” Finally, civil wars would also fall under the terms of the Act.

The Neutrality Act of 1937 did contain one important concession to Roosevelt: belligerent nations were allowed, at the discretion of the President, to acquire any items except arms from the United States, so long as they immediately paid for such items and carried them on non-American ships—the so-called “cash-and-carry” provision. Since vital raw materials such as oil were not considered “implements of war,” the “cash-and-carry” clause would be quite valuable to whatever nation could make use of it. Roosevelt had engineered its inclusion as a deliberate way to assist Great Britain and France in any war against the Axis Powers since he realized that they were the only countries that had both the hard currency and ships to make use of “cash-and-carry.” Unlike the rest of the Act, which was permanent, this provision was set to expire after two years.

Verwante artikels

The Neutrality Act of 1939 permitted the sale of arms on a cash-and-carry basis

Following Germany’s occupation of Czechoslovakia in March of 1939, Roosevelt suffered a humiliating defeat when Congress rebuffed his attempt to renew “cash-and-carry” and expand it to include arms sales. President Roosevelt persisted and as war spread in Europe, his chances of expanding “cash-and-carry” increased. After a fierce debate in Congress, in November of 1939, a final Neutrality Act passed. This Act lifted the arms embargo and put all trade with belligerent nations under the terms of “cash-and-carry.” The ban on loans remained in effect, and American ships were barred from transporting goods to belligerent ports.

In October of 1941, after the United States had committed itself to aid the Allies through Lend-Lease, Roosevelt gradually sought to repeal certain portions of the Act. On October 17, 1941, the House of Representatives revoked section VI, which forbade the arming of U.S. merchant ships, by a wide margin. Following a series of deadly U-boat attacks against U.S. Navy and merchant ships, the Senate passed another bill in November that also repealed legislation banning American ships from entering belligerent ports or “combat zones.”

Afsluiting

Overall, the Neutrality Acts represented a compromise whereby the United States Government accommodated the isolationist sentiment of the American public, but still retained some ability to interact with the world. In the end, the terms of the Neutrality Acts became irrelevant once the United States joined the Allies in the fight against Germany and Japan in December 1941.


Foreign Policy in the 1930s: From Neutrality to Involvement

Use this narrative to discuss the United States’ isolationist approach to foreign policy during the interwar period.

As the country remained mired in the Great Depression in the early to mid-1930s, it began to appear ever more likely that the world was headed for another major war. Japan conquered Manchuria in 1931 and invaded China in 1937. In Europe, Benito Mussolini’s fascist regime in Italy had launched an invasion of Ethiopia in 1935, and Adolf Hitler, who had taken power in Berlin in 1933, engaged in flagrant violations of the Treaty of Versailles.

In this increasingly dangerous environment, Americans became convinced that their involvement in World War I had been a grave mistake – one that must not be repeated. The best-selling book Merchants of Death, published in 1934, made the provocative claim that U.S. banks and corporations had actively plotted to draw the country into war in 1917 for war profiteering. A Senate subcommittee chaired by Senator Gerald P. Nye of North Dakota soon began an investigation into the book’s charges, and although the Nye Committee found no direct evidence of a conspiracy to embroil the United States in the conflict, it did reveal that U.S. firms had made massive amounts of money from the country’s involvement. In a time when “big business” was being blamed for the Great Depression, this was enough to convince Americans that business was guilty and that something had to be done to prevent the banks from leading the country into war again.

As a direct result of the Nye Committee’s hearings, Congress passed a series of laws – in 1935, 1936, and 1937 – collectively referred to as the Neutrality Acts. Taken together, these laws authorized the president to issue a declaration, when war broke out anywhere in the world, making it illegal to lend money or sell arms and ammunition to any country involved in the conflict. Other items could be sold to belligerent countries, but only if those countries paid cash for them and transported them in their own ships, a provision commonly referred to as “cash and carry.” Finally, Americans were prohibited from traveling on ships belonging to countries at war. In other words, the Neutrality Acts sought to identify the factors that had allegedly drawn the United States into World War I, and then to ban them.

The Neutrality Acts were invoked on several occasions in the 1930s and remained in effect in September 1939, when Great Britain and France declared war on Germany over Hitler’s invasion of Poland – thus marking the beginning of World War II in Europe. President Franklin Roosevelt took to the airwaves to assure the American people that the United States would stay out, but given the circumstances under which the war began, he recognized that most Americans naturally sympathized with Britain and France. “Even a neutral has a right to take account of facts,” he told his listeners. “Even a neutral cannot be asked to close his mind or his conscience”.

Franklin Roosevelt, pictured giving a radio speech, declared the United States would remain neutral in the war in Europe.

Within days of the outbreak of the war, Roosevelt asked Congress to remove the arms embargo provisions from the Neutrality Acts. There was no reason, the president claimed, why weapons and ammunition could not be sold on a cash-and-carry basis, just like other exports. This set the stage for the first in a series of legislative battles against those whom Roosevelt called “isolationists.” These senators and representatives, as well as their supporters, insisted that tampering with the Neutrality Acts was the first step toward actual involvement in the war. Ending the arms embargo, they argued, was a backhanded way of aiding Britain and France. After all, the powerful British Navy already prevented Germany from importing anything from the United States, and critics thus charged that the change would benefit only the Allies. Nevertheless, American sympathy for the British and French was such that both houses of Congress voted by substantial majorities to change the neutrality laws.

The European war took an ominous turn in spring 1940 when German forces shocked the world by overrunning France in a six-week military campaign. Suddenly, Great Britain was standing alone against Germany and Italy. That summer, Americans listened anxiously to radio reports of German bombers pummeling British cities and German submarines sinking British merchant vessels. Roosevelt provided some assistance, transferring 50 obsolete U.S. destroyers to the Royal Navy in exchange for 99-year leases on British bases in the Western Hemisphere, but by the end of 1940, Britain’s prime minister, Winston Churchill, had alerted the president to a new problem. The United Kingdom was running out of cash with which to purchase U.S. arms and other goods. Unless the situation changed quickly, the British would be cut off from their most important source of war materials.

The Roosevelt administration’s answer to this dilemma was a legislative proposal called Lend-Lease. It would give the president the power to transfer weapons, ammunition, and any other war materials to any country whose defense he deemed vital to the national security of the United States. The materials would then be returned after the war or be replaced if they had been damaged or destroyed. Roosevelt warned that if Germany defeated Great Britain, the United States would be Hitler’s next target. He compared his proposal to lending a garden hose to a neighbor whose house was on fire doing so only made sense, because if the fire went unchecked it could easily spread to the lender’s own home.

The fight over Lend-Lease was one of the most significant debates on a matter of foreign policy in U.S. history. The plan was opposed by a wide variety of isolationist organizations, most notably the America First Committee, a group that boasted more than 800,000 members in 450 chapters scattered around the country. America First counted among its members many successful business owners, politicians, and celebrities, most notably the famous aviator Charles Lindbergh. Lindbergh and other speakers traveled around the country denouncing Lend-Lease. They told their audiences that Britain’s position might be unfortunate but providing aid to one side would bring the country much closer to involvement in a war that was none of America’s business. Roosevelt and his supporters denied this, countering that providing the British with the tools they needed to defeat Hitler’s Germany would ensure the United States would not have to become an active participant in the conflict. Ultimately, most Americans (and their representatives in Washington, DC) agreed with the president, and Congress approved the Lend-Lease Act in March 1941.

This America First Rally flyer advertised a gathering in St. Louis, Missouri, to urge the United States to stay out of World War II in Europe.

During the spring and summer, the debate over U.S. neutrality turned to events in the Atlantic. In an effort to protect British ships laden with Lend-Lease goods, Roosevelt began sending U.S. Navy vessels ever farther from shore. He was quick to refer to these missions as “patrols,” because under the neutrality laws it was illegal for U.S. warships to take part in British convoys. Isolationists objected, claiming that Roosevelt was intentionally sending ships into harm’s way in the hope of triggering an international incident that would bring America into the war. Their fears seemed confirmed when, in September 1941, a German submarine fired on the destroyer U.S.S. Greer. The president responded with an angry speech in which he called German U-boats “rattlesnakes of the Atlantic” and ordered Navy commanders to “shoot on sight” any such vessels they encountered. That autumn saw regular instances of hostile fire between U.S. ships and German submarines, although the two countries remained officially at peace with one another.

Because most Americans were paying attention to affairs in Europe in 1941, it came as a surprise that when the United States did enter the war, it did so by way of events in the Pacific. Since 1937, Japanese forces had been waging an undeclared war in China in 1940, Tokyo concluded an alliance with Germany and Italy and began making threatening moves into Southeast Asia. The Roosevelt administration sought to deter Japanese aggression through economic sanctions, culminating in July 1941, when it effectively cut off all exports to Japan, including oil, to hamper the Japanese war machine. However, rather than curbing Japan’s desire to dominate East Asia, the sanctions inspired its military leaders to become even more aggressive.

On December 7, 1941, Japanese forces launched attacks against multiple targets in Southeast Asia and the islands in the Pacific. To prevent the U.S. Pacific Fleet from interfering, a task force of Japanese aircraft carriers had traveled quietly across the Pacific and sent its planes to make a surprise raid at dawn against the U.S. naval base at Pearl Harbor in Hawaii. By the time they finished, four U.S. battleships had been sunk, nearly 200 planes had been destroyed on the ground, and more than 2,400 U.S. service members had been killed.

An outraged President Roosevelt famously called December 7 “a date which will live in infamy” and asked Congress for a declaration of war against Japan, which was immediately made. Four days later, Hitler declared war on the United States. The America First Committee, recognizing that the country must now fully commit itself to war, dissolved within a few weeks.

A U.S. battleship sinks at Pearl Harbor after being attacked by Japanese carrier-based aircraft on December 7, 1941.

Hersien vrae

1. In the early to mid-1930s, examples of a world in growing international crisis included all the following except

 1. Japan’s conquest of Manchuria
 2. Italy’s invasion of Ethiopia
 3. Hitler’s Germany violating provisions of the Treaty of Versailles
 4. Japan’s attack on Pearl Harbor, Hawaii

2. As a result of the Nye Committee hearings, U.S. foreign policy during the mid-late 1930s can best be described as

 1. unofficial but active involvement in the League of Nations
 2. negotiation of collective-security agreements with nations threatened by totalitarianism
 3. passage of a series of neutrality acts to limit American exposure to rising world tensions
 4. complete isolation from growing world lawlessness

3. U.S. foreign policy during the interwar years was primarily motivated by a desire to

 1. keep the United States out of another armed conflict
 2. prevent the spread of totalitarian dictatorships into the Western Hemisphere
 3. remove Adolph Hitler from power
 4. counter the spread of Japanese imperialism in the Pacific

4. In an effort to aid the Allies despite isolationist sentiment in Congress at the start of World War II, President Franklin Roosevelt supported all the following except

 1. negotiating a destroyers-for-naval bases deal with Great Britain
 2. seeking to replace the “cash-carry” policy with “lend-lease”
 3. engaging in personal diplomacy with the leader of Great Britain
 4. sending American troops to reinforce British defenses

5. The Lend-Lease Act was a significant departure from most of American interwar foreign policy because it

 1. was supported by the America First Committee
 2. was drafted by members of the Nye Committee
 3. recognized the need for direct American support of the Allies
 4. came after Congress had declared war on Japan

6. Between September 1939 and the beginning of December 1941, President Roosevelt sought to help the Allies in all the following ways except

 1. revising the Neutrality Acts to permit the sale of arms and ammunition on a cash-and-carry basis
 2. lending war materials to countries whose survival was deemed vital to U.S. national security
 3. organizing American volunteer units to fight Germans in France
 4. sending U.S. naval vessels into the Atlantic on patrols to search for German submarines

7. The America First Committee’s most famous member was

8. American neutrality in World War II officially ended with

 1. passage of the cash-and-carry modification to the neutrality acts
 2. patrols of the Atlantic by American warships in mid-1941
 3. Congress’s declaration of war after the Japanese attack on Pearl Harbor
 4. creation of the America First Committee

Vrae vir gratis reaksie

 1. Compare the arguments for the United States maintaining neutrality during World War I with the arguments for maintaining neutrality during the 1930s.
 2. Explain how and why Congress reacted to the growing threats of totalitarianism and fascism in Europe during the 1930s.
 3. Explain why the passage of the Lend-Lease Act was so controversial.

AP -praktykvrae

Cases of TNT gunpowder shipped from the United States under the 1941 Lend-Lease Act were stacked in a tunnel dug out of solid rock 100 feet underground in western England.

1. The image provided most directly reflected a growing belief that

 1. the United States needed to abandon its post World War I foreign policy of neutrality
 2. island hopping would win the European Theater of Operation
 3. appeasement would lead to an end to totalitarianism
 4. Japan was a greater military threat to the United States than Nazi Germany

2. The image was most directly influenced by the

 1. authorization of the Manhattan Project
 2. economic policies of the Great Depression
 3. rapid spread of communism in Eastern Europe
 4. advances of fascist regimes in Europe

3. Which group would most likely approve the policy depicted in the photograph?

 1. Supporters of Washington’s Proclamation of Neutrality
 2. Internationalists
 3. Opponents of the Treaty of Versailles
 4. Anti-imperialists

4. Which of the following developments represented a continuation of the sentiments illustrated in the photograph?

 1. Lyndon Johnson’s Great Society program
 2. Economic assistance to rebuild Western European countries after World War II
 3. Creation of the United Nations
 4. Recognition of the Cold War

Primêre bronne

Voorgestelde hulpbronne

Dallek, Robert. Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945, Second Edition. New York: Oxford University Press, 1995.

Doenecke, Justus D. Storm on the Horizon: The Challenge to American Intervention, 1939-1941. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2000.

Hamby, Alonzo L. For the Survival of Democracy: Franklin Roosevelt and the World Crisis of the 1930s. New York: Free Press, 2007.

Moser, John E. The Global Great Depression and the Coming of World War II. New York: Routledge, 2015.

Utley, Jonathan G. Going to War with Japan, 1937-1941. New York: Fordham University Press, 2005.


During World War II, the Spanish State under Francisco Franco espoused neutrality as its official wartime policy. In 1941 Franco approved the recruitment of volunteers to Germany on the guarantee that they only fight against the Soviet Union and not against the western Allies. …

Wars are hell. But they are also opportunity. They are generally long, made up of hard, grinding days that do not naturally nourish man’s nobler instincts. The neutral states of World War II — among them Switzerland, Sweden and Portugal — composed their neutrality day after day.