Geskiedenis Podcasts

Dokumente - Geskiedenis

Dokumente - Geskiedenis


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Artikels 248-263
Finansiële klousules

DEEL IX.
FINANSIËLE BEPALINGS.

ARTIKEL 248.

Onderhewig aan die uitsonderings wat die skeidingskommissie goedkeur, 'n eerste heffing op alle
bates en inkomste van die Duitse Ryk en sy samestellende state is die koste van herstel
en alle ander koste wat voortspruit uit die onderhawige Verdrag of enige aanvullende verdrae of ooreenkomste
daartoe of ingevolge reëlings wat tussen Duitsland en die geallieerde en geassosieerde magte gesluit is
tydens die wapenstilstand of die verlenging daarvan.

Tot 1 Mei 1921 mag die Duitse regering nie die uitvoer of wegdoen en dit verbied nie
goud uit te voer of te verkoop sonder die voorafgaande goedkeuring van die geallieerde en geassosieerde magte
optree deur die Reparation Commission.

ARTIKEL 249.

Die totale koste van alle leërs van die Geallieerdes en
Geassosieerde regerings in besette Duitse gebied vanaf die datum van die ondertekening van die
Wapenstilstand van 11 November 1918, insluitend die bewaring van mense en diere, verblyf en betaal, betaal
en toelaes, salarisse en lone, beddegoed, verwarming, beligting, klere, toerusting, tuig en
saal-, bewapening- en rolmateriaal, lugdienste, behandeling van siekes en gewondes, veeartsenykundige en
hervestigingsdienste, allerhande vervoerdienste (soos per spoor, see of rivier, motorwaens),
kommunikasie en korrespondensie, en in die algemeen die koste van alle administratiewe of tegniese
dienste waarvan die werk nodig is vir die opleiding van troepe en om hul getalle te behou
sterk en behou hul militêre doeltreffendheid.

Die koste van sodanige aanspreeklikhede onder bogenoemde hoofde vir sover dit verband hou met aankope of aanvrae
deur die geallieerde en geassosieerde regerings in die besette gebiede betaal word deur die Duitser
Regering aan die geallieerde en geassosieerde regerings in punte teen die huidige of ooreengekome koers van
ruil. Alle ander bogenoemde koste word in goudmerke betaal.

ARTIKEL 250.

Duitsland bevestig die oorhandiging van alle materiaal wat aan die geallieerde en geassosieerde magte oorhandig is
in ooreenstemming met die wapenstilstand van 11 November 1918 en daaropvolgende wapenstilstandsooreenkomste, en
erken die titel van die geallieerde en geassosieerde magte op sodanige materiaal.

Die Duitse regering sal die krediet ontvang teen die bedrae wat aan die Geallieerde en
Geassosieerde bevoegdhede vir herstel, die waarde, soos bepaal deur die Reparation Commission, waarna verwys is
in artikel 233 van deel VIII (herstelling) van die huidige verdrag, van die materiaal wat ingehandig is
ooreenkomstig artikel VII van die wapenstilstand van 11 November 1918, of artikel III van die wapenstilstand
Ooreenkoms van Januarie 16, 1919, asook van enige ander materiaal wat ingevolge die
Wapenstilstand van 11 November 1918 en die daaropvolgende wapenstilstandsooreenkomste, waarvoor dit as 'n
nie-militêre waarde, moet krediet na die oordeel van die Herstelkommissie toegelaat word om die
Duitse regering.

Eiendom wat aan die geallieerde en geassosieerde regerings of hul onderdane behoort, herstel of
oorgegee kragtens die wapenstilstandsooreenkomste in spesie, word die Duitser nie toegereken nie
Regering.

ARTIKEL 251.

Die prioriteit van die heffings soos bepaal in artikel 248, is onderhewig aan die gemaakte kwalifikasies
hieronder, wees soos volg:

(a) Die koste van die besettingsleërs soos omskryf in artikel 249 tydens die wapenstilstand en sy
uitbreidings;

(b) Die koste van enige besettingsleërs soos omskryf in artikel 249 na die inwerkingtreding van
die huidige Verdrag;

(c) Die herstelkoste wat voortspruit uit die huidige Verdrag of enige verdrae of konvensies
aanvullend daartoe;

(d) die koste van alle ander verpligtinge wat Duitsland onder die wapenstilstandskonvensies of
kragtens hierdie verdrag of enige verdrae of konvensies wat daarby aanvul.

Die betaling vir die lewering van voedsel en grondstof vir Duitsland en ander betalings soos
mag deur die geallieerde en geassosieerde magte as noodsaaklik beskou word om Duitsland in staat te stel om haar te ontmoet
verpligtinge met betrekking tot herstel sal voorrang geniet in die mate en op die voorwaardes wat
deur die regerings van die genoemde magte bepaal is of kan word.

ARTIKEL 252.

Die reg van elkeen van die geallieerde en geassosieerde magte om van vyandelike bates en eiendom ontslae te raak
binne sy jurisdiksie op die datum van die inwerkingtreding van hierdie Verdrag nie geraak word deur die
voorafgaande bepalings.

ARTIKEL 253.

Niks in die voorafgaande bepalings sal op enige manier die heffings of verbande op 'n wettige manier benadeel nie
ten gunste van die geallieerde of geassosieerde magte of hul onderdane onderskeidelik voor die datum
waarin 'n oorlogstoestand bestaan ​​tussen Duitsland en die betrokke geallieerde of geassosieerde mag, deur
die Duitse Ryk of sy samestellende state, of deur Duitse onderdane, op bates in hul besit by
daardie datum.

ARTIKEL 254.

Die bevoegdhede waartoe die Duitse grondgebied afgestaan ​​word, is onderhewig aan die kwalifikasies in artikel
255, onderneem om te betaal:

(1) 'n Gedeelte van die skuld van die Duitse Ryk soos dit op 1 Augustus 1914 gestaan ​​het, bereken op die
basis van die verhouding tussen die gemiddelde vir die drie boekjare 1911, 1912, 1913, van sodanige
inkomste van die afgestaan ​​gebied, en die gemiddelde vir dieselfde jare van sodanige inkomste van die geheel
Die Duitse Ryk, soos in die oordeel van die Reparation Commission, is die beste om te verteenwoordig
die relatiewe vermoë van die onderskeie gebiede om te betaal;

'N Gedeelte van die skuld soos dit op 1 Augustus 1914 gestaan ​​het, van die Duitse staat waaraan die afgestaan ​​het
grondgebied behoort, wat bepaal moet word in ooreenstemming met die bogenoemde beginsel.

Sodanige gedeeltes word deur die Herstelkommissie bepaal.

Die metode om die verpligting na te kom, beide ten opsigte van kapitaal en rente, word dus aanvaar
word deur die Herstelkommissie vasgestel. So 'n metode kan onder meer die vorm aanneem van die
aanname deur die bevoegdheid aan wie die gebied afgestaan ​​word van Duitsland se aanspreeklikheid vir die Duitse skuld
gehou deur haar onderdane. Maar in die geval van die metode wat met betrekking tot enige betalings aan die
Duitse regering, sal sodanige betalings op rekening na die Reparation Commission oorgedra word
van die bedrae wat vergoed moet word, solank as wat 'n saldo ten opsigte van sodanige bedrae onbetaald bly.

ARTIKEL 255.

(1) As 'n uitsondering op bogenoemde bepaling en in soverre Duitsland in 1871 geweier het om dit te onderneem
enige deel van die las van die Franse skuld is Frankryk, ten opsigte van Elsas-Lorraine, vrygestel
uit enige betaling ingevolge artikel 254.

(2) In die geval van Pole is die gedeelte van die skuld wat na die mening van die Reparasie
Kommissie, kan toegeskryf word aan die maatreëls wat die Duitse en Pruisiese regering getref het vir die
Die Duitse kolonisasie van Pole word uitgesluit van die verdeling volgens artikel
254.

(3) In die geval van alle afgesette gebiede anders as Elsas-Lorraine, is daardie deel van die skuld van die
Duitse Ryk of Duitse State wat na die mening van die Reparation Commission verteenwoordig
uitgawes deur die regerings van die Duitse Ryk of state aan die regeringseiendomme
bedoel in artikel 256 word uitgesluit van die verdeling wat ingevolge artikel 254 gemaak moet word.

ARTIKEL 256.

Bevoegdhede aan wie die Duitse grondgebied afgestaan ​​word, verkry alle eiendom en besittings wat geleë is
wat behoort aan die Duitse Ryk of aan die Duitse State, en die waarde van sodanige verkrygings
word deur die Herstelkommissie vasgestel en betaal deur die Staat wat die gebied verkry aan
Herstelkommissie vir die krediet van die Duitse regering weens die bedrae
herstel.

Vir die doeleindes van hierdie artikel moet die eiendom en besittings van die Duitse Ryk en State
word geag alle eiendom van die Kroon, die Ryk of die State en die privaat te bevat
eiendom van die voormalige Duitse keiser en ander koninklike persone.

In die lig van die voorwaardes waarop Elsas-Lorraine in 1871 aan Duitsland afgestaan ​​is, sal Frankryk wees
ten opsigte daarvan vrygestel van betaling of krediet ingevolge hierdie artikel vir enige eiendom of
besittings van die Duitse Ryk of state daarin geleë.

België is ook vrygestel van enige betaling of krediet ingevolge hierdie artikel vir enige
eiendom of besittings van die Duitse Ryk of state wat op die Duitse gebied geleë is, afgestaan
België ingevolge die huidige verdrag.

ARTIKEL 257.

In die geval van die voormalige Duitse gebiede, insluitend kolonies, protektorate of afhanklikes,
bestuur deur 'n Verpligte kragtens artikel 22 van Deel I (Volkebond) van die huidige Verdrag,
nóg die gebied nóg die verpligte mag word van enige deel van die skuld van die
Duitse Ryk of State.

Alle eiendom en besittings wat aan die Duitse Ryk of aan die Duitse State behoort
sodanige gebiede word saam met die gebiede aan die verpligte mag oorgedra in die hoedanigheid van
sodanige en geen betaling word gemaak nie, en geen krediet word aan daardie regerings gegee nie
hierdie oordrag.

Vir die doeleindes van hierdie artikel is die eiendom en besittings van die Duitse Ryk en die
Duitse state word geag alle eiendom van die Kroon, die Ryk of die State in te sluit
en die privaatbesit van die voormalige Duitse keiser en ander koninklike persone.

ARTIKEL 258.

Duitsland verloën alle regte wat aan haar of haar onderdane verleen word deur verdrae, konvensies of
ooreenkomste, van watter aard ookal, tot verteenwoordiging by of deelname aan die beheer of
administrasie van kommissies, staatsbanke, agentskappe of ander finansiële of ekonomiese organisasies
van 'n internasionale aard, wat beheer- of administratiewe bevoegdhede uitoefen en in enige van hulle werk
die geallieerde of geassosieerde state, of in Oostenryk, Hongarye, Bulgarye of Turkye, of in die afhanklikes
van hierdie state, of in die voormalige Russiese Ryk.

ARTIKEL 259.

(1) Duitsland stem in om binne een maand vanaf die datum van inwerkingtreding van die
huidige verdrag, aan sodanige gesag as wat die vernaamste geallieerde en geassosieerde bevoegdhede mag aanwys, die
bedrag in goud wat in die naam van die Raad van die
Administrasie van die Ottomaanse openbare skuld as sekuriteit vir die eerste uitgawe van die Turkse regering
geldeenheid note.

(2) Duitsland erken haar verpligting om die betalings jaarliks ​​vir die tydperk van twaalf jaar te betaal
in goud waarvoor voorsiening gemaak word in die Duitse tesourie -obligasies wat sy van tyd tot tyd gedeponeer het
tyd in die naam van die Raad van die Administrasie van die Ottomaanse Openbare Skuld as sekuriteit vir die
tweede en daaropvolgende uitgawes van die muntstukke van die Turkse regering.

(3) Duitsland onderneem om binne een maand na die inwerkingtreding van die hede af te lewer
Verdrag, aan sodanige gesag as wat die vernaamste geallieerde en geassosieerde magte die goud kan aanwys
deposito in die Reichsbank of elders, wat die res van die voorskot in goud verteenwoordig
ooreengekom op 5 Mei 1915 deur die Raad van die Administrasie van die Ottomaanse Openbare Skuld aan die
Keiserlike Ottomaanse regering.

(4) Duitsland stem in om enige titel wat sy mag, aan die Hoof Geallieerde en Geassosieerde Bevoegdhede oor te dra
moet die som in goud en silwer deur haar aan die Turkse Ministerie van Finansies in
November 1918, in afwagting van die betaling wat in Mei 1919 gemaak moet word vir die diens van die
Turkse interne lening.

(5) Duitsland onderneem om binne 'n tydperk na die vernaamste geallieerde en geassosieerde bevoegdhede oor te dra
van 'n maand vanaf die inwerkingtreding van die huidige verdrag, word enige bedrae in goud oorgedra as
pand of as onderpand vir die Duitse regering of sy onderdane in verband met lenings
deur hulle aan die Oostenryk-Hongaarse regering gemaak.

(6) Onverminderd artikel 292 van Deel X (Ekonomiese Klousules) van die huidige Verdrag, Duitsland
bevestig die afstanddoening in artikel XV van die wapenstilstand van 11 November 1918 van
enige voordeel wat deur die Verdrae van Boekarest en Brest-Litovsk en deur die Verdrae geopenbaar word
aanvullend daartoe.

Duitsland onderneem om na Roumania of na die Hoof Geallieerdes en Geassosieerdes oor te dra
Bevoegdhede na gelang van die geval, alle monetêre instrumente, spesies, sekuriteite en verhandelbare instrumente,
of goedere wat sy ingevolge die voormelde Verdrae ontvang het.

(7) Die somme geld en alle sekuriteite, instrumente en goedere van watter aard ook al
gelewer, betaal en oorgedra kragtens die bepalings van hierdie artikel, word deur die
Hoof -geallieerde en geassosieerde bevoegdhede op 'n manier wat deur die bevoegdhede bepaal sal word.

ARTIKEL 260.

Onverminderd die afstanddoening van enige regte deur Duitsland namens haarself of haar
onderdane in die ander bepalings van die huidige verdrag, kan die skeidingskommissie binne een
jaar vanaf die inwerkingtreding van die huidige verdrag eis dat die Duitse regering word
besit van enige regte en belange van Duitse onderdane in enige openbare diensonderneming of in enige
toegewing in Rusland, China, Turkye, Oostenryk, Hongarye en Bulgarye, of in die
besittings of afhanklikes van hierdie state of in enige gebied wat voorheen aan Duitsland behoort het of
haar bondgenote, deur Duitsland of haar bondgenote afgestaan ​​aan enige mag of deur 'n verpligtende bestuur word
kragtens die huidige verdrag, en kan vereis dat die Duitse regering dit binne ses maande oorplaas
van die datum van aanvraag, al die regte en belange en soortgelyke regte en belange van die Duitser
Die regering kan self aan die skeidingskommissie besit.

Duitsland is verantwoordelik vir die vrywaring van haar onderdane en die herstel
Die Kommissie sal Duitsland, op grond van die bedrae wat vir vergoeding verskuldig is, krediteer met die bedrae
respek vir die waarde van die oorgedra regte en belange soos deur die skeiding beoordeel kan word
Kommissie en die Duitse regering, binne ses maande vanaf die inwerkingtreding van
hierdie verdrag in kennis te stel van die regte en belange aan die skeidingskommissie,
hetsy reeds toegestaan, voorwaardelik of nog nie uitgeoefen nie, en sal afstand doen namens homself en
sy onderdane ten gunste van die geallieerde en geassosieerde magte al die regte en belange wat dit het
nie so meegedeel nie.

ARTIKEL 261.

Duitsland onderneem om die eise wat sy mag hê, aan die geallieerde en geassosieerde magte oor te dra
betaling of terugbetaling deur die regerings van Oostenryk, Hongarye, Bulgarye of Turkye, en, in
in die besonder, alle eise wat nou of hierna mag voortspruit uit die nakoming van die aangegane verbintenisse
deur Duitsland tydens die oorlog teen daardie regerings.

ARTIKEL 262.

Enige geldelike verpligting wat Duitsland uit hoofde van die huidige verdrag voortspruit en in terme uitgedruk word
van goudmerke is betaalbaar na die keuse van die skuldeisers in pond sterling betaalbaar in Londen;
goue dollars van die Verenigde State van Amerika betaalbaar in New York; goud frank betaalbaar in Parys; of
goue lire betaalbaar in Rome.

Vir die doel van hierdie artikel word die bostaande goue munte gedefinieer as die van
gewig en fynheid van goud soos deur die wet op 1 Januarie 1914 verorden.

ARTIKEL 263.

Duitsland gee die Brasiliaanse regering waarborg dat alle bedrae wat die verkoop van koffie verteenwoordig
behoort aan die staat Sao Paolo in die hawens van Hamburg, Bremen, Antwerpen en Trieste, wat
by die Bank of Bleichroder in Berlyn gedeponeer is, word dit saam met rente vergoed op
die tarief of tariewe waarop ooreengekom is. Duitsland het die oordrag van die betrokke bedrae na die
Staat Sao Paolo op die regte tyd, waarborg ook dat die terugbetaling geskied op die
wisselkoers van die dag van die deposito.

Vorige: Artikels 231 - 247
Volgende: Artikels 264 - 312Kommentaar:

 1. Betzalel

  Na my mening is jy nie reg nie. Skryf vir my in PM.

 2. Thang

  nie sleg nie

 3. Mac An Tsagairt

  Bravo, ek dink hierdie sin is briljant

 4. Hrypa

  Hulle is verkeerd.

 5. Amett

  Speel jy!Skryf 'n boodskap